Ανακοινώσεις ιστοτόπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

by Accounts Receivables -

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας υπενθυμίζουμε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που αρχίζει στα τέλη Σεπτέμβρη του 2020, απαιτείται η επανεγγραφή στο πρόγραμμα σπουδών σας για τα πιο κάτω προγράμματα.

Για καλύτερο προγραμματισμό και διασφάλιση της θέσης σας στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πρέπει να :

• Εξοφλήσετε τυχόν οφειλές (δίδακτρα και εστία) προς το Πανεπιστήμιο 

• Προχωρήσετε σε έγκαιρη πληρωμή της προκαταβολής αναλόγως του επιθυμητού σχεδίου καταβολής δόσεων  

Σημειώνεται ότι δικαίωμα επανεγγραφής (δήλωση μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας) που αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου 2020 θα έχουν μόνο οι οικονομικά ενήμεροι φοιτητές.

Όλοι ανεξαίρετα οι φοιτητές των πιο κάτω  προγραμμάτων θα πρέπει να επιλέξουν το σχέδιο καταβολής δόσεων καταβάλλοντας το ανάλογο ποσό προκαταβολής ως ακολούθως:

 

Για όλα τα Προπτυχιακά Προγράμματα:

Σχέδιο καταβολής & Ποσό προκαταβολής:

 • 6 Δόσεων        €1,000
 • 8 Δόσεων        €1,500

Για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής ψυχολογίας: 

Σχέδιο καταβολής & Ποσό προκαταβολής*(ανά έτος):

 • 6 Δόσεων        €1,000
 • 8 Δόσεων        €1,500

 

Για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων (4 εξάμηνα):

Σχέδιο καταβολής & Ποσό προκαταβολής*(ανά έτος):

 • 6 Δόσεων        €1,500
 • 8 Δόσεων        €2,000

Η Προκαταβολή καταβάλλεται πριν την έναρξη του πρώτου εξαμήνου και οι δόσεις ανά εξάμηνο είναι ισόποσες.

 *Σε περίπτωση καταβολής ολόκληρου του ποσού των διδάκτρων παραχωρείτε έκπτωση 5%.

 

Τρόποι πληρωμής & Πληροφορίες:

Για πληροφορίες και πληρωμές:

1.  Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών/Εισπράξεων, γραφείο 121& 122

Τηλ. (+357)-26843334/26843356/26843315/26843383

2.  Μέσω της ιστοσελίδας JCCSMART : www.jccsmart.com

3.  Με άμεση τραπεζική μεταφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας που αναφέρονται πιο κάτω:

Όνομα Δικαιούχου: Πανεπιστήμιο Νεάπολις (Neapolis University)

Όνομα Τράπεζας: Τράπεζα Κύπρου Λτδ

Διεύθυνση Τράπεζας: Έδρα 2, Τ.Θ 21472, 1599 Λευκωσία

Αριθμός ΙΒΑΝ: CY68 0020 0189 0000 0001 01095800

Αριθμός Λογαριασμού: 0189 01 010958

Κωδικός BIC: BCYPCY2N

 

Σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος ή JCCSMART μεταφοράς, παρακαλείσθε να αναφέρετε στην κατάθεση σας τον αριθμό μητρώου ή πολιτικής ταυτότητας, το όνομα σας και να προσκομίσετε ένα αντίγραφο του δελτίου της τράπεζας στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών/Εισπράξεων ή να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή φαξ (+357-26843434). 

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση εμβάσματος ο εντολέας επιβαρύνεται και με τα διατραπεζικά έξοδα. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dear Students,

We would like to remind you that for the forthcoming academic year 2020-2021 which begins end of September 2020 all students on the below programs are requested to re-register.

In order to do so and re-ensure your attendance in the forthcoming  academic year 2020-2021 you are requested to:

 • Settle all financial liabilities toward tuition fees and dormitory fees.
 • Proceed with a prepayment (advance payment )  toward your 2020-2021  tuition fees according to the below desire payment plan.

Please note that electronic access via moodle will only permitted to students that have met the above criteria.

For all Undergraduate programs

Payment Plan & Advance payment amount

 • 6 Installments €1,000
 • 8 Installments €1,500

For the Master degree in Counselling Psychology

Payment Plan & Advance payment amount *(per year)

 • 6 Installments €1,000
 • 8 Installments €1,500

For the Master degree in Real estate valuation

Payment Plan & Advance payment amount *(per year)

 • 6 Installments €1,500
 • 8 Installments €2,000

 

Advance payment should be settled before the commence of the semester and all installments are in equal amount.

*5% discount is applicable if the annual tuition fee is settled in full payment.

For information & Payment Methods: 

For any information and payments:

 1. Accounts Receivables Department, office 121 & 122 tel. (+357)-26843334/26843356/26843315/26843383
 2. Through JCCSMART: www.jccsmart.com
 3. By direct bank transfer as per the bank details set out below:

Account Name: Neapolis University
Bank Name: Bank of Cyprus Ltd
Bank Address: Head office 2, P.O. Box 21472, 1599 Nicosia
IBAN Num.: CY68 0020 0189 0000 0001 01095800
Account Num.:0189 01 010958
Swift Code: BCYPCY2N

In case of a bank transfer, please indicate in the deposit slip your registration number or identity/passport number, your name and bring a copy of the bank advice to the Accounts Receivables Department or send it by email ([email protected]) or fax (+357-26843434).

Please Note that any transfer related charges are paid on your end.

Older topics...