Ανακοινώσεις ιστοτόπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ANNOUNCEMENT FOR STUDENTS STUDYING IN CONVENTIONAL PROGRAMMES

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ANNOUNCEMENT FOR STUDENTS STUDYING IN CONVENTIONAL PROGRAMMES

by Marina Papachristodoulou -
Number of replies: 0

****The message below follows in English***

 Σας κοινοποιώ μήνυμα εκ μέρους του Πρύτανη:

Αγαπητές Φοιτήτριες,

Αγαπητοί Φοιτητές,

 Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, με πλήρη επίγνωση των συνθηκών και με απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της υγείας της ακαδημαϊκής του κοινότητας και τη διασφάλιση της ποιότητας στη μαθησιακή διαδικασία, τηρώντας τα σχετικά Πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί, όπου αυτό είναι εφικτό, εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας για τα συμβατικά προγράμματα, καθώς επίσης και συνδυασμό των μεθόδων αυτών.

Συγκεκριμένα, ως προς τη μεθοδολογία εκπόνησης των μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 υιοθετείται αυτή της Μεικτής Μάθησης (blended learning). Η μεικτή μάθηση θεμελιώνεται στον συνδυασμό συμβατικής και διαδικτυακής διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος. Μεικτή μάθηση προσφέρεται και για τη διδασκαλία/ μάθηση ενοτήτων των διαφόρων μαθημάτων (flipped classroom), όταν για παράδειγμα το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων προσφέρεται διαδικτυακά και το εργαστηριακό μέρος γίνεται με φυσική παρουσία.

Για το λόγο αυτό το σύνολο των αιθουσών διδασκαλίας έχει εξοπλιστεί με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, γεγονός που καθιστά απόλυτα εφικτή τη δυνατότητα στη φοιτητική μας κοινότητα  να παρακολουθήσει και να συμμετέχει στο μάθημα ανεξάρτητα με το εάν βρίσκεται εντός της αίθουσας με φυσική παρουσία η μέσω της τεχνολογίας. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εφικτή η παρακολούθηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως για εκείνους τους φοιτητές οι οποίοι δεν είναι σε θέση να βρίσκονται με φυσική παρουσία στην αίθουσα, τηρώντας το σύνολο των ποιοτικών προδιαγραφών που απαιτούνται. Νοείται ότι τηρείται απαρέγκλιτα η Πολιτική για την Παρακολούθηση των μαθημάτων (τήρηση παρουσιών).

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσανατολισμένο στις σπουδές υψηλής ποιότητας με ασφάλεια ανταποκρίνεται στις πολύπλοκες συνθήκες και τις προκλήσεις των καιρών.

 

Με Εκτίμηση,

Καθηγητής Παντελής Σκλιάς

Πρύτανης

Λεωφόρος Δανάης 2, 8042 Πάφος

Tηλ. +357 26843310 / Fax. +357 26931944 /

p.sklias@nup.ac.cy / www.nup.ac.cy

 

 

On behalf of the Rector, please see the following message:

Dear Students,

Βeing fully aware of the circumstances and having as its absolute priority to protect the health of its academic community and assure quality in the learning process, Neapolis University Pafos, following the relevant Protocols and guidelines of the Cyprus Agency for Quality Assurance and Accreditation in Higher Education (CYQAA), will continue to use, where possible, alternative methods of teaching for conventional programmes, as well as a combination of these methods.

Specifically, in terms of conducting the courses for the Winter Semester 2020-2021, the blended learning methodology will be adopted. Blended learning is based on the combination of conventional and online teaching of the programme courses. Blended learning will also be offered for the teaching/learning of modules of various courses (flipped classroom), when for example the theoretical part of the courses is offered online and the laboratory part is done with physical presence.

For this reason, all classrooms are equipped with the appropriate technological equipment, which makes it possible for our student community to attend and participate in the course, regardless of whether they are physically present inside the classroom or attending online. This way, there is the possibility for remote attendance of the courses, for those students who are not able to be physically present in the classroom, while complying with all the quality standards required. It is understood that the Policy for the Attendance of the courses (observance of attendance) is strictly adhered to.

With a high sense of responsibility and directed towards high quality studies, Neapolis University Pafos safely responds to the complex circumstances and challenges of the times.

 

With Kind Regards,

Professor Pantelis Sklias

Rector

2 Danais Avenue, 8042 Pafos

Tel. +357 26843310 / Fax. +357 26931944 /

[email protected] / www.nup.ac.cy