Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Διάρκεια Σπουδών / Duration of Studies

Διάρκεια Σπουδών / Duration of Studies

by Marina Papachristodoulou -
Number of replies: 0

Αγαπητοί φοιτητές,

Διάρκεια Ολοκλήρωσης Σπουδών

Προπτυχιακό:

Η διάρκεια σπουδών των φοιτητών που παρακολουθούν σπουδές που καταλήγουν στη λήψη πρώτου πτυχίου (BA, BSc) είναι ο βασικός χρόνος, όπως ορίζεται στον Οδηγό Σπουδών Προγράμματος με παράταση δύο (2) ετών.

Με το πέρας του εν λόγω επιτρεπτού χρονικού διαστήματος, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του φοιτητή ή/και χρέωσης ανά πιστωτική μονάδα (ECTS). Το κόστος / ECTS προσδιορίζεται στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η ανάληψη μαθημάτων με μεγαλύτερο των 30 ECTS, φόρτο εργασίας το εξάμηνο, εκτός των περιπτώσεων όπου προκύπτει ότι ο επιπλέον φόρτος εργασίας είναι αποτέλεσμα μαθημάτων επανάληψης.

 

Μεταπτυχιακό:

Η διάρκεια σπουδών των φοιτητών που παρακολουθούν σπουδές που καταλήγουν στη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου (MA,MSc) είναι ο βασικός χρόνος, όπως ορίζεται στον Οδηγό Σπουδών Προγράμματος με παράταση ενός (1) έτους.

Με το πέρας του εν λόγω επιτρεπτού χρονικού διαστήματος, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του φοιτητή ή/και χρέωσης ανά πιστωτική μονάδα (ECTS). Το κόστος / ECTS προσδιορίζεται στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η ανάληψη μαθημάτων με μεγαλύτερο των 30 ECTS, φόρτο εργασίας το εξάμηνο, εκτός των περιπτώσεων όπου προκύπτει ότι ο επιπλέον φόρτος εργασίας είναι αποτέλεσμα μαθημάτων επανάληψης.

 

Dear Students,

Duration for Completion of Studies

Undergraduate:

The duration of studies for students completing their first degree (BA, BSc) is the standard time, as defined in the Programme Study Guide with an extension of two (2) years.

Upon the expiry of this permitted period, the University reserves the right to erase the student from its records and/or charge per credit unit (ECTS). The cost / ECTS is determined at the beginning of the academic year.

Please note that courses that surpass 30 ECTS, workload per semester, cannot be taken, except where it appears that the extra workload is the result of re-take courses.

 

Postgraduate:

The duration of studies for students pursuing a postgraduate degree (MA, MSc) is the standard time, as specified in the Programme Study Guide with an extension of one (1) year.

Upon the expiry of this permitted period, the University reserves the right to erase the student from its records and/or charge per credit unit (ECTS). The cost / ECTS is determined at the beginning of the academic year.

Please note that courses that surpass 30 ECTS, workload per semester, may not be taken, except where it appears that the extra workload is the result of re-take courses.